Hlađenje mošta i vina

Hlađenje vina i mošta

Buduci da u kipnji temperatura mošta znatno raste, čime se smanjuju aromatski
potencijali vina, mošt je u kipnji potrebno hladiti.
Optimalna temperatura prilikom kipnje bijelog mošta je oko 18 stupnjeva C.